fot. Pixabay.com

W sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w październiku zatrudnionych było 1088,8 tys. osób – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie. Zatrudnienie ukształtowało się na poziomie zbliżonym do września.

W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcjach: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 0,8 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 0,6 proc.), informacja i komunikacja (o 0,4 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 0,2 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 0,1 proc.). Natomiast spadek przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach: przemysł (o 0,6 proc.), zakwaterowanie 
i gastronomia (o 0,3 proc.), administrowanie i działalność wspierająca oraz budownictwo (po 0,2 proc.).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku wyniosło 7395,46 zł i było o 7,3 proc. wyższe niż w październiku 2020 r. Spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto wystąpił w sekcjach: informacja i komunikacja (o 2,1 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 1,4 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 0,2 proc.)

W końcu października na liście zarejestrowanych bezrobotnych znajdowało się 25050 osób czyli o 657 (o 2,6 proc.) mniej niż w końcu września oraz o 582 (o 2,4 proc.) więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Bezrobotnych kobiet znalazło się na liście 12097, co stanowiło 48,3 proc. ogółu bezrobotnych (przed miesiącem 48,3 proc., a przed rokiem 48,9 proc.) i 18,1 proc. bezrobotnych kobiet w województwie mazowieckim. W stosunku do września 2021 r. liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się 
o 310, czyli o 2,5 proc., a w stosunku do października 2020 r. zwiększyła się o 130, czyli o 1,1 proc. Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 1,9 proc. (tak jak przed miesiącem, a przed rokiem 1,8 proc.), średnia w województwie mazowieckim kształtowała się na poziomie 4,6 proc. (4,8 proc. przed miesiącem, a przed rokiem 5,1 proc.), natomiast w kraju na poziomie 5,5 proc. (5,6 proc. przed miesiącem, a przed rokiem 6,1 proc.).

W rejestrze REGON w październiku na terenie Warszawy były zarejestrowane 495082 przedsiębiorstwa, co stanowiło 53,7 proc. zbioru województwa mazowieckiego. W porównaniu z wrześniem ich liczba zwiększyła się o 2345 (tj. o 0,5 proc.), a w stosunku do października 2020 r. wzrosła o 22867 (tj. o 4,8 proc.). W stolicy w październiku najwięcej było podmiotów zajmujących się: działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (19,5 proc. ogółu zarejestrowanych jednostek), handlem; naprawą pojazdów samochodowych (18,2 proc.) oraz informacją i komunikacją (10,5 proc.).

BUDOWNICTWO Według wstępnych danych w Warszawie w październiku przekazano do użytkowania 1053 mieszkania, czyli o 44,3 proc. mniej niż przed rokiem. Od stycznia do października w Warszawie oddano do użytkowania 13747 mieszkań (o 26,8 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2020 r.), a w województwie mazowieckim – 33554 mieszkania, czyli o 9,7 proc. mniej niż od stycznia do października 2020 r. Spadek liczby oddanych mieszkań odnotowano w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem – z 17960 do 13041, czyli 
o 27,4 proc. mniej.

Natomiast wzrost wystąpił w budownictwie komunalnym z 100 do 156 (o 56 proc. więcej), w budownictwie indywidualnym z 470 do 550 (o 17 proc. więcej). Przeciętna powierzchnia mieszkania oddanego do użytkowania od początku roku wyniosła 64,1 mkw. i zwiększyła się w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. o 4,2 mkw. Przeciętna powierzchnia użytkowa w budownictwie indywidualnym wyniosła 187 mkw. (o 15,1 mkw. mniej niż w analogicznym okresie 2020 r.), w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem — 59,2 mkw. (o 2,8 mkw. więcej), w budownictwie komunalnym — 38.5 mkw. (o 6 mkw. mniej).