fot. Pixabay.com

Liczba zezwoleń na pracę cudzoziemców w województwie mazowieckim systematycznie rośnie – informuje Urząd Statystyczny w Warszawie. W 2018 r. wydano ich 79,7 tys., czyli o 5,8 proc. więcej niż w 2017 r. 

Większość (59,7 proc.) zezwoleń na pracę cudzoziemców przyznana była obywatelom Ukrainy. Jednak w porównaniu z 2017 r. udział tych zezwoleń zmalał o 12,7 punktów procentowych, a w stosunku do 2016 r. aż o 18,1 proc. Dla obywateli Nepalu wystawiono 8,2 proc. zezwoleń (5,7 proc. w 2017 r. i 1,7 proc. w 2016 r.). Zezwolenia wydane Białorusinom stanowiły 7,4 proc. (odpowiednio 6,2 proc. i 5,1 proc.), a udzielone zgody na pracę obywatelom Indii – 4,8 proc. (3 proc. i 2,3 proc.).

W 2018 r. wojewoda mazowiecki wydał 79,7 tys. zezwoleń na pracę cudzoziemców, co stanowiło 24,2 proc. wszystkich zezwoleń wydanych w kraju (31,9 proc. w 2017 r.). Liczba wydanych zezwoleń była o 5,8 proc. wyższa niż przed rokiem i o 65,5 proc. niż w 2016 r. Najwięcej zezwoleń na pracę cudzoziemców wydanych było w województwie mazowieckim, a następnie wielkopolskim (36,5 tys.), łódzkim (32,4 tys.) i małopolskim (27,5 tys.). Przewaga województwa mazowieckiego jest wyraźna, jednak udział tego województwa w ogólnej liczbie wydawanych zezwoleń systematycznie maleje (z 37,8 proc. w 2016 r. do 24,2 proc. w 2018 r.).

W województwie mazowieckim zdecydowaną większość (97,7 proc.) stanowiły zezwolenia na pracę wydane po raz pierwszy. Przedłużeń zezwoleń w 2018 r. wydanych zostało tylko 1808, tj. 2,3 proc. ogólnej liczby wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców. Z powodu systematycznego wzrostu liczby zezwoleń na pracę wydawanych po raz pierwszy udział zgód na kontynuację pracy cudzoziemców był mniejszy niż w 2017 r. (o 22,6 proc.) i w 2016 r. (o 27,6 proc.). Większość (59,7 proc.) zezwoleń na pracę cudzoziemców przyznana była obywatelom Ukrainy. Jednak w porównaniu z 2017 r. udział tych zezwoleń zmalał o 12,7 p. proc., a w stosunku do 2016 r. aż o 18,1 p. proc.

Dla obywateli Nepalu wystawiono 8,2 proc. zezwoleń (5,7 proc. w 2017 r. i 1,7 proc. w 2016 r.). Zezwolenia wydane Białorusinom stanowiły 7,4 proc. (odpowiednio 6,2 proc. i 5,1 proc.), a udzielone zgody na pracę obywatelom Indii – 4,8 proc. (3,0 proc. i 2,3 proc.).

Zdecydowana większość wydanych zezwoleń na pracę dotyczyła mężczyzn. Ich udział w ogólnej liczbie wszystkich wydanych zezwoleń w województwie mazowieckim w 2018 r. wyniósł 75,8 proc., ale był mniejszy niż w 2017 r. (71,3 proc.) i 2016 r. (68,6 proc.). Przewaga mężczyzn pod względem wydanych zezwoleń występowała we wszystkich województwach. W kraju udział ten wyniósł średnio 77,2 proc. (od 70,6 proc. w województwie łódzkim do 92,1 proc. w lubelskim).

67,8 proc. zezwoleń na pracę wystawionych było na okres ważności od 3 miesięcy do 1 roku. W 2017 r. udział tych zezwoleń wyniósł 72,3 proc., a w 2016 r. 77,1 proc.. Zezwolenia z okresem ważności powyżej 2 lat stanowiły 26,1 proc., w 2017 r. – 20,1 proc. a w 2016 r. – 13,7 proc. Krótkookresowe zezwolenia na pracę z okresem ważności do 3 miesięcy stanowiły jedynie 0,3 proc. ogólnej ich liczby (wobec 0,3 proc. w 2017 r. i 0,4 proc. w 2016 r.).

W 2018 r. najwięcej zezwoleń wydano dla pracodawców z sekcji budownictwo (22,6 tys.), które stanowiły 28,4 proc. ogółu zezwoleń. Udział tej sekcji systematycznie rośnie – w 2017 r. wyniósł 24,7 proc., a w 2016 r. 24,6 proc.. Stosunkowo duży odsetek stanowili cudzoziemcy pracujący w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej (23,5 proc.) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (14,6 proc.).