Plakat wydarzenia
wydarzenia

3 listopada o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie informacyjne online na temat projektów prowadzonych przez warszawski Zarząd Zieleni na terenie Parku Dolinka Służewska.

Spotkanie organizowane jest przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej w odpowiedzi na duże zainteresowanie lokalnej społeczności dotyczące zagospodarowania przez warszawski Zarząd Zieleni wybranych obszarów Parku Dolinka Służewska oraz z uwagi na bezpośrednie zaangażowanie mieszkańców tych okolic w sprawy ich sąsiedztwa. Pragniemy zapewnić Państwu możliwość bezpośredniego dialogu z przedstawicielami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz przedstawić planowane przez Zarząd Zieleni działania na tym terenie.

Spotkanie w trybie online odbędzie się na platformach Zoom oraz Youtube.
Link do spotkania udostępniony zostanie w dniu wydarzenia.

O CZYM BĘDZIE?

Na spotkaniu omówione zostaną trzy projekty realizowane przez Zarząd Zieleni w 2020 roku w ramach 

Budżetu Obywatelskiego, w tym szczegółowo projekt naturalnego placu zabaw będący częścią zwycięskiego pomysłu pn. „Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st Warszawy, w tym plac zabaw w Parku Dolina Służewiecka”.

W spotkaniu udział wezmą specjaliści warszawskiego Zarządu Zieleni odpowiedzialni za stronę projektową i inwestycyjną wspomnianych realizacji oraz ogrodnicy opiekujący się terenem Parku Dolinka Służewska, a także przedstawiciele Centrum Komunikacji Społecznej, jednostki odpowiedzialnej za współpracę z mieszkańcami oraz koordynację Budżetu Obywatelskiego w Warszawie. Do spotkania zaproszeni zostali również przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?

W związku z obecną sytuacją epidemiczną, z myślą o bezpieczeństwie uczestników spotkanie odbywa się w formie online. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, można w nim wziąć udział na dwa sposoby:

  • bezpośrednio na platformie Zoom, z funkcjonalnością audio oraz wideo
  • za pomocą czatu na platformie Youtube, gdzie będzie udostępniona transmisja ze spotkania w czasie rzeczywistym.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu online na platformie Zoom jest przesłanie zgłoszenia mailowego na adres: dolinka@zzw.waw.pl.

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz zawrzeć zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.
Wzór zgód podany jest na końcu wydarzenia. Uczestnicy chcący wziąć udział w spotkaniu na platformie Zoom muszą posiadać dostęp do łączy internetowych z funkcjonalnością audio oraz wideo, a także deklarują uczestnictwo z udostępnieniem danych w zakresie swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska.

Uwaga:
W razie wyczerpania limitu miejsc platformy Zoom pozostałe osoby zaproszone zostaną do uczestnictwa na platformie Youtube, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Hożej 13a, 00-528 Warszawa, w celu wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym na temat inwestycji w Parku Dolinka Służewska odbywającym się w dniu 3.11.2020 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. na platformie ZOOM oraz kanale YouTube, a także na publikację nagrania oraz zdjęć i kadrów z nagrania z ww. spotkania na kanałach środków komunikacji elektronicznej Zarządu Zieleni m.st. Warszawy i Urzędu m.st. Warszawy – strony www, Facebook, Instagram, YouTube, w celach informacyjnych, w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, wizerunek.

Zostałem/łam poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: dolinka@zzw.waw.pl.

Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”.ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKUNa podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994 .r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez publikację nagrania oraz zdjęć i kadrów z nagrania na kanałach środków komunikacji elektronicznej Zarządu Zieleni m.st. Warszawy i Urzędu m.st. Warszawy – strony www, Facebook, Instagram, YouTube, w celach informacyjnych, ze spotkania informacyjnego na temat inwestycji w Parku Dolinka Służewska, zorganizowanego w dniu 3 listopada 2020 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

Jednocześnie oświadczam, że wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza moich dóbr osobistych.
Niniejsza zgoda:
-­ nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne;
– dotyczy wszelkich nagrań, zdjęć i kadrów z nagrania z moim udziałem wykonanych w czasie spotkania informacyjnego.

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) Urzędu m.st. Warszawy i Zarządu Zieleni m.st. Warszawy z tytułu wykorzystania mojego wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą.